Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva výboru SDH Prostřední Svince o činnosti za rok 2010

13. 4. 2011

      

  Vážení hasiči, vážené hasičky a vážení hosté.

 

    Dovolte mi, abych Vás všechny opět po roce tradičně přivítal
na výroční valné hromadě našeho sboru dobrovolných hasičů, a abych Vám jako vždy jménem výboru Sboru dobrovolných hasičů zde v Prostřední Svinci předložil zprávu o činnosti našeho sboru za uplynulé období
od minulé výroční valné hromady, která se konala 4. prosince 2009.

 

         Jako v letech minulých, ani letos neudělám výjimku, abych Vás
v tzv. úvodu neseznámil se současnou situací na dobrovolné hasičské scéně. Jak víte mnozí dobře, v loňském roce touto dobou probíhaly výroční valné hromady, které předcházely schůzím v okrscích, shromážděním okresních sdružení, krajských sdružení a vše vyvrcholilo IV. sjezdem SH ČMS, který se konal začátkem měsíce července 2010 v Ostravě. Na všech výše jmenovaných úrovních proběhly volby do řídících orgánů. Novým starostou SH ČMS se opět stal Ing. Karel Richter. Vyměnili se někteří členové vedení SH ČMS a i ústředního výkonného výboru. V loňském roce jsem se zmínil o tom, že se začíná blýskat na lepší časy. Bohužel asi jen začalo. Velkým problémem bylo a je, jak pomoci základním organizacím
i dobrovolným požárním jednotkám v zajišťování nové výzbroje a výstroje, která je nutná z hlediska ochrany zdraví při zásahu u požáru nebo jiné živelné události. Dobré bylo to, že se začaly vedoucí složky jak SH ČMS, tak HZS ČR, potažmo ministerstvo vnitra zajímat o vyzbrojení těch nejmenších jednotek, to znamená JPO V. Hasiči v těchto jednotkách byli vystrojeni novým zásahovým oděvem, zásahovou obuví a ochrannými přilbami, které by měly umožňovat bezpečný zásah ve venkovních prostorech. Bohužel asi ne všechny, které do tohoto vystrojovacího procesu byly zařazeny. V rámci procesu šetření, který nastolila nová vláda, zřejmě na dovystrojení zbývajících jednotek nebude.

Dalším možným způsobem, jak získat finanční prostředky na výstroj
a výzbroj je formou grantů, které jsou vypisovány ústředními nebo krajskými orgány. Avšak tyto granty jsou pro malé obce, kde jsou většinou ustaveny hasičské jednotky JPO V. nebo nezařazené, téměř nedosažitelné. Ani počet výstrojních součástek pro jednotlivce není zanedbatelný, protože se jedná o obce a osady, odkud obyvatelstvo za prací většinou dojíždí,
a proto je nutné do těchto jednotek zařazovat více členů než stanoví právní předpis pro tento druh požárních jednotek, aby tyto jednotky byly akce schopné i ve zmenšeném stavu. Ovšem mít vystrojení pouze pro 5 členů včetně velitele, to je opravdu neúnosné. V této oblasti zřejmě myšlení organizátorů prostě zaspalo anebo opět jsou v tom peníze, které prostě nejsou.

Takže nadále jediné, co zůstalo v oblasti ochrany zdraví zasahujících dobrovolných hasičů dostupné, je nařízení vlády č. 352/2003 Sb.,
o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků. Zdravotní prohlídky, které se mají opakovat každé dva roky, jsou však důležité, protože jsou potvrzením, že zasahující hasič je
pro danou zásahovou činnost po zdravotní stránce způsobilý.

Již dlouhá léta se řeší problém zastaralé techniky. Nikdo se však nezabývá tím, kde mají vzít obce, zvláště ty malé na novou. A v současné době asi vezme za své i to gesto, kdy technika u HZS starší pěti let bude předána dobrovolným hasičům na obce. A tak opět nezbude obecním úřadům než opravovat a rekonstruovat zastaralou techniku, případně nakoupit techniku repasovanou, jejíž ceny jsou trochu dostupnější. Tato situace byla předmětem kritiky i na dvou letošních shromážděních představitelů SDH našeho okresu. To poslední přineslo změnu v tom, že bylo schváleno zvýšení odvodů z členských příspěvků ze základních organizací na OSH od roku 2011 a to pro členy starší 18 let 70,00 Kč
a členy mladší 18 let včetně 50,00 Kč.

Co závěrem tohoto úvodu? Musíme doufat, že opět nastanou lepší časy a i politici si začnou vážit práce dobrovolných hasičů nejen v době povodní nebo jiných živelných pohrom, ale konečně pochopí, že jak hasičské jednotky, tak i společenské organizace v oblasti požární ochrany se neobejdou bez tzv. „pěšáků“ a specialisté bez těchto pěšáků by sami nic nezmohli.

Nesešli jsme se však proto, abychom hodnotili práci našich vládních činitelů a jiných politických lídrů, ale abychom zhodnotili práci naší společenské organizace a zásahové jednotky za uplynulý rok, právě té práce, která není nijak finančně ohodnocena.

        

Začneme stejně jako v letech minulých, a to hodnocením práce výboru našeho sboru dobrovolných hasičů. Jak jsem již předeslal, byl v loňském roce zvolen nový výbor, před který bylo položeno několik základních úkolů. Stalo se už nepsaným rituálem, že se každé úterý scházíme na svých pravidelných posezeních a počet vypitých sudů by mohl vyprávět, jak jsme pilní ve schůzové činnosti. Ale i to posezení u pěnivého moku prostě
k hasičům patří. Na jednání výboru se projednávají všechny úkoly, které jsme si na loňské VVH vytýčili, ale jsou i projednávány další akce, které nejsou sice přímo zaměřeny na požární ochranu, ale spíše do oblasti kultury a společenského vyžití. Ale to k činnosti hasičů také patří. Vždyť již v názvu naší společenské organizace je sdružení, to znamená, že se hasiči sdružují nejen při potírání mimořádných událostí, ale i při chvilkách oddechu a zábavy.

 

Jak se podařilo splnit úkoly pro rok 2010, je teď na Vašem posouzení. Vaším úkolem bude v dalším průběhu valné hromady nejen zhodnotit práci výboru SDH a celé organizace, ale i stanovit plán práce na příští rok,
rok 2011.

 

Průměrná účast členů výboru včetně revizní komise se po léta nemění a zůstává přibližně stejná jako v letech minulých, tedy  6 až 7 členů.
I nadále se práce výboru aktivně zúčastňují další členové našeho sboru. Celkem bylo v letošním roce oficiálně 10 výborových schůzí. V současné době má náš sbor 39 mužů a 6 žen, tedy celkem dohromady 45 členů. Dále máme 17 členů přispívajících, z toho je 6 žen. V letošním roce nikdo z našich členů nezemřel, ale svoji činnost u sboru po 26 letech ukončila k 31.12.2009 paní Eva Dvořáková, rozená Křížová. Přibyl nám jeden člen, Štefan Sýkora z Dolního Třebonína.

 

         Další části zprávy se v podstatě od minulých let neliší, pouze čísla mohou být rozdílná, protože činnost našeho sboru je v některých oblastech každý rok stále stejná. Protože se však stala tradicí, nebudeme ji rušit
a radikálně měnit náplně činnosti.

 

Jako první jsme po výroční valné hromadě opět připravili pro naše nejmenší Mikulášskou besídku, které se kromě Mikuláše, anděla a čerta zúčastnilo 18 dětí za doprovodu 22 dospělých. Na závěr roku jsme si tradičně již po několikáté uspořádali silvestrovské posezení zde v naší společenské místnosti. V té době byly již v plném proudu přípravy tradičního Hasičského plesu, tentokráte již čtyřicátého, a třetího společného s Obecním úřadem v Dolním Třeboníně. Osvědčeným tanečním sálem se nám stal sál „U Zlaté podkovy“ ve Velešíně. Nechci tu rozebírat problémy, které se vyskytly během jeho přípravy, ale výsledek byl i tentokrát příznivý, i když účast nebyla taková, jakou bychom si jako pořadatelé představovali. Hasičský ples se i přes menší účast líbil a v současné době se začíná připravovat čtyřicátý první, který by se měl konat 21. ledna roku 2011, a již tradičně v tanečním sále „U Zlaté podkovy“ ve Velešíně. Jediným velkým otazníkem je, jak dlouho, protože současný majitel chce tuto provozovnu prodat a co bude pak, nikdo neví.

 

Tím už jsem nastínil jeden z úkolů pro rok 2011, ale vraťme se
k hodnocení naší další činnosti. Po Hasičském plese se tradičně účastní někteří naši členové římovského Masopustu. Ani letos jsme neučinili výjimku. Byl pojat velmi netradičně a byl pěkný, ale zúčastnily se ho pouze trosky bývalého „silného jádra“ za pilné podpory mládeže. Po Masopustu jsme se již pomalu připravovali na jaro. Ani letos v předjarním období se bohužel nepovedlo zorganizovat školení členů zásahových jednotek v rámci dolnotřebonínského okrsku. Je to problém, který se nedaří vyřešit pro složitost určení termínu konání, aby se ho mohl zúčastnit co největší počet členů zásahových jednotek. V dubnu jsme také kromě stavění májky uspořádali i sběr starého železa. Výnosy už nejsou takové lukrativní, ale
i tak jsme do hasičské pokladny přinesli nějaký peníz. Velkým problémem se stalo to, že dobré a těžké kusy, pokud je sběr složen před domy, se stávají kořistí nenechavých ručiček našich romských spoluobčanů a i skladba odpadového železa pomalu ale jistě přešla do kategorie lehkých plotů, plechových dílců a drobného železa.

 

V měsíci květnu, konkrétně 7. května, se konala okrsková soutěž včetně námětového cvičení. Tentokrát pořadatelem byli hasiči ze Záluží
a celá akce se konala v Krníně. Byla to jakási malá zkouška na pohárovou soutěž tzv. „VIDLE“. Okrskové soutěže jsme se zúčastnili i letos. Tentokrát jsme překvapivě obsadili 3. místo, ale díky tomu, že hasiči z Mojného soutěž nedokončili. Naši mladí zabojovali a i přes některé problémy na začátku útoku se s ním vyrovnali a požární útok dokončili.

 

Koncem školního roku se již tradičně konal v Dolním Třeboníně Dětský den, který byl opět zaměřen především na pohádky. V poslední době se však kromě různých pohádek na stanovištích děti zajímají i o dění ze současnosti.  Zvlášť zajímavé stanoviště měli připraveno příslušníci Policie ČR, kde vedle zajímavé výzbroje a techniky byl středem zájmu
i vycvičený německý ovčák. Z našeho sboru se tohoto putování pro děti zúčastnili Vladimír Perník a
Jaromír Marek s rodinou. Jejich stanoviště bylo tradičně na místní komunikaci před rodinným domkem pana Pavla Tomšů, který jim jako pokaždé ochotně poskytl vodu. Stanoviště mělo název „Hašení u Dráčka Soptíka“, čímž byla dána i činnost na tomto stanovišti. To znamená, že se především stříkalo a pochopitelně za použití profesionální, i když malé, ruční hasicí stříkačky, tzv. džberovky. Cílem byly plastové nádoby, které po loňské zkušenosti byly i tentokrát zavěšené na břevně, aby se pořád nemusely zvedat. Nechyběla ani tradiční upoutávka, kresba Dráčka Soptíka. Děti se tak v praxi setkávaly s tím, že hašení není lehká práce, zvláště když je soupeřem nejenom oheň, ale i vítr. Bylo to pěkné dětské odpoledne. Fotografie je možno vidět na internetové adrese www.dolnitrebonin.cz.

 

Protože v letošním roce nebyla plánována žádná akce náročná na organizaci, soustředili jsme se spíše na účast na pohárové soutěži, tzv. „VIDLE“, které se letos konaly 10. července v Krníně při příležitosti oslav 110 let trvání sboru dobrovolných hasičů v Záluží. Soutěž se konala za krásného letního, možná až příliš letního, počasí na louce u Krnína.
K provedení požárního útoku jsme nastoupili se startovním číslem 9
a časem 44,51 sec. jsme obsadili také 9. místo. Takže startovní pozici jsme uhájili. Tentokrát naši organizaci reprezentovali mladí.

 

V polovině měsíce srpna jsme zase uspořádali tradiční zájezd na divadelní představení na otáčivé hlediště v Týně nad Vltavou, kde tentokrát hráli představení "Starci na chmelu". Divadlo bylo tradičně velmi dobře zahráno, i když počasí se zrovna moc hezky netvářilo. Nakonec se představení obešlo bez deště. Jsem přesvědčen, že v návštěvě tohoto kulturního zařízení budeme i nadále pokračovat, i když trochu se strachem, že nám právě nemusí vždy vyjít ideální počasí.

 

Na konci srpna byl opět uspořádán dětský den na ukončení prázdnin, kterému večer dominoval táborový oheň. Tradičně se konal na návsi
v parku. Vlastnímu dění předcházela úprava plochy v podobě odstranění travního porostu a postavení pyramidy táborového ohně. Svůj účel to ovšem splnilo a dětský den byl včas připraven. Počasí bylo předpovězeno poměrně pěkné, a tak mohla tradiční akce, oznamující konec prázdnin a začátek nového školního roku začít. Zúčastnilo se jí tentokrát 16 dětí
do 15 let a 29 dospělých. Všechny atrakce trvaly do téměř úplné tmy. Pak následovalo opékání uzeniny a popíjení pěnivého moku.

 

Takto by byl chronologicky zhodnocen téměř celý rok naší činnosti. Nesmíme ovšem zapomenout zhodnotit brigádnickou činnost a různé další akce na poli kulturního dění. V letošním roce byla brigádnická činnost směřována především na zabezpečení přípravy hasičského plesu a sběru starého železa. Vždyť jenom při přípravě hasičského plesu je každoročně  odpracováno více jak 70 hodin. A to není brána činnost kolem shánění tomboly, přípravě a rozvozu plakátů a pozvánek a vlastní roznášení pozvánek, kde bychom mohli zase připočítat minimálně dalších 30 hodin. Při zabezpečení vlastního plesu bylo odpracováno na pořadatelské
a asistenční službě více jak 50 hodin.

Sběr železného šrotu se nám i v letošním roce povedl, protože i když dobrého starého železa už není moc a převažují plechy, ploty apod. I tak se nám podařilo sebrat dva plné traktorové vleky. Bohužel už nejsou tak příznivé ceny jako v minulých letech, a tak výnos nebyl moc velký. Ale kromě dobrého pocitu z vykonané práce se večer sešla dobrá parta na zhodnocení celé sběrové akce a při dobrém moku se vzpomínalo, jak se sbíral sběr v časech dávných i nedávných.

Nesmíme zapomínat i na množství brigádnických hodin při údržbě veřejného prostranství, jako je třeba sečení trávy, její odvoz a v neposlední řadě podzimní úklid listí.

Samostatnou kapitolu naší činnosti tvoří tzv. „sdružovací, neboli kulturní akce“, které mají za úkol sdružovat při zábavě nejenom členky
a členy naší společenské organizace, ale i místní občany, kteří nejsou členy našeho hasičského sdružení. Vše začalo již v prosinci loňského roku Mikulášskou besídkou, o které jsem se zmiňoval již dříve. Pak to pokračovalo Hasičským bálem v lednu, ve kterém se zároveň uskutečnilo
i  bruslením na Louži na návsi ve Zlámanici. Občerstvovací stanice byla zřízena v zahradním altánu  u Žáčků na sadě, kde se dokonce podávalo svařené víno pro zahřátí těch, kteří se nemohli zahřát sportem.. Hned v tom samém měsíci byla svolána ještě další sportovní akce. Tentokrát již byl sehrán hokejový zápas mezi Horňákama a Dolňákama. Těchto dvou sportovních akcí se zúčastnilo téměř sto sportovců a diváků. V únoru se konala tradiční česká zabíjačka u Čermáků ve Zlámanici. V měsíci dubnu, konkrétně 24., se také uskutečnila společná vycházka za krásami okolí Zlámanice, která vedla kolem hráze rybníka Počátek, který založil v roce 1564 Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan jako svůj první rybník, zbytků bývalé Koňsspřežné dráhy „U Tichých“ a rybníka Děkanec. O stavění Májky
30. dubna jsem již zmiňoval. Pak byla 11. června uspořádána taneční zábava na zahradě u Čermáků, která byla připravena i s pohoštěním.

V červenci se konalo opékání bůčku u Křišťanů a pro velký úspěch se tam hned následující měsíc konalo opékání celého prasete. Zájezd do Otáčivého divadla v Týně nad Vltavou byl zmiňován v bloku chronologického výčtu pořádaných akcí. O tradičním táborovém ohni na konci prázdnin jsem se také již zmiňoval. Podzimní měsíc září byl ve znamení pouštění světelných lampiónů a říjen pak pouštění draků, tzv. „Drakiády“. Tyto akce pro děti byly uspořádány poprvé, ale svojí náplní měly velký úspěch. Těsně před konáním dnešní výroční valné hromady se uskutečnily dvě akce, a to 13. listopadu již druhý ročník Martinského posvícení s pečenými husami a hudbou a 19. a 20. listopadu zájezd na Moravu do vinného sklípku.  Takže když uděláme souhrn všech akcí včetně Mikulášské besídky po loňské výroční valné hromadě, tak bylo uspořádáno šestnáct akcí, na kterých se zúčastnilo více jak pět set členů našeho SDH a spoluobčanů včetně dětí.

 

Před samým závěrem musíme poděkovat starostovi a zastupitelstvu Obecního úřadu v Dolním Třeboníně, protože v letošním roce uvolnil pro naše hasiče finanční prostředky na nákup laminátové kádě k tréninku
na požární sport. Teď už bude záležet jenom na mladých hasičích, jak se postaví k nácviku na soutěže, protože materiální zabezpečení mají v celku solidní. Měli bychom zastupitelstvu poděkovat i za to, že uvolnilo finanční prostředky ve výši více jak 14.000 Kč na rekonstrukci a dovybavení místní lidové knihovny, která slouží jak hasičům, tak i samozřejmě spoluobčanům a také dětem. A neposlední v řadě bychom měli poděkovat i za výměnu autobusové čekárny, která hyzdila příjezd do Prostřední Svince
od Holkova. Na této výměně se velkou měrou po stránce organizační
i pracovní podílel i náš člen, br. Stanislav Kříž ml. Nesmíme zapomenout poděkovat také předsedovi Zemědělského družstva Třebonín za sponzorské dary na Hasičský ples a zapůjčení techniky při zabezpečování akcí, jako jsou okrsková soutěž a námětové cvičení nebo sběr starého železa.

 

Když se budeme snažit zhodnotit všechny úkoly, které jsme si dali do plánu pro letošní rok, nebo které vyplynuly z dané situace během roku,
tak můžeme konstatovat, že kromě odborné přípravy členů požární jednotky se nám plán práce za rok 2010 podařilo splnit, ba v oblasti kultury bohatě překročit. V příštím roce bude náš sbor dobrovolných hasičů opět pracovat na plnění tradičních úkolů, jako v letech minulých. Bude potřebné splnit základní povinnost členů zásahového požárního družstva, a to je absolvovat zdravotní prohlídky, abychom mohli jako hasiči bez nebezpečí, že nám bude pozastavena činnost od HZS zasahovat při případných požárech nebo jiných živelných pohromách. Je nutné se pokusit opět nastartovat teoretickou i praktickou přípravu členů zásahové hasičské jednotky a snažit se zapojovat do přípravy mladé členy. Tento úkol pro příští rok i ostatní činnost bude projednána v samostatném bodě dnešního jednání.

Závěrem mi dovolte, abych jménem celého výboru našeho Sboru dobrovolných hasičů  zde v Prostřední Svinci poděkoval všem členům, kteří se podíleli na práci sboru v uplynulém období od loňské výroční valné hromady, a poděkoval i těm členům, kteří svým členstvím podporují, i když nepřímo, naši záslužnou činnost a vyslovil přesvědčení, že Ti, kteří náš sbor již dříve opustili, ukončili svou aktivní činnost, ale naši činnost sponzorují, nám zůstanou věrni a podpoří nás nejen finančními prostředky. Nakonec mi dovolte, abych vyslovil přesvědčení, že nejen výbor našeho sboru, ale i ostatní členové se řešení vzniklých problémů i plnění úkolů pro rok 2011 zhostí alespoň stejně dobře, jako v letech minulých.

 

Do Nového roku, Vám, na úplný závěr zprávy o činnosti, přeji hodně zdraví, pohody a úspěchů, jak v práci, tak i osobním životě, a abychom se zde opět sešli všichni při hodnocení roku 2011. Děkuji Vám všem za pozornost a zůstaňte nám jako doposud věrni.

                           

Za výbor SDH:          Jaromír  M a r e k     

                                                                           starosta SDH